Volontäravtal


Förtroendet
Genom min insats som volontär vill jag stödja Abetslivskrafts arbete och förbinder mig att följa instruktionerna i Arbetslivskrafts volontärmanual och övriga instruktioner som meddelas mig gällande mitt uppdrag. Jag åtar mig att utföra överenskommet volontäruppdrag, utan kompensation. Jag är medveten om att jag, när jag utför mitt uppdrag, inte är anställd av Arbetslivskraft och att jag kan skiljas från mitt uppdrag om jag inte följer detta avtal.

Arbetsuppgifter
I mitt volontäruppdrag ingår att utföra de uppgifter som specificeras för min typ av uppdrag som beskrivs i Arbetslivskrafts volontärmanual, om inte särskilt anges i denna överenskommelse. Grundprinciper och ledord – Som volontär på Arbetslivskraft utför jag alltid mina volontäruppgifter i enlighet med följande principer:

(1) Jag tänker alltid på medlemmarnas trygghet och säkerhet.
(Exempelvis följa till dörren, köra säkert, erbjuda stöd & hjälp, hålla ett vakande öga samt skydda gästernas personuppgifter genom att inte spara sådana på min dator eller lösa lappar)

(2) Jag ser till att medlemmarna blir väl omhändertagna. (Är exempelvis vänlig, hjälpsam, visar respekt och ger uppmärksamhet)

(3) Jag agerar professionellt. (Håller t.ex. tider jag utlovar, håller mina medlemmar informerade, meddelar ändringar i tid, meddelar frånvaro i god tid)

(4) Jag bidrar till att sprida glädje och entusiasm (Exempelvis när jag pratar med medlemmarna i telefonen, i bilen och när vi träffas)

Tystnadsplikt
Mitt volontäruppdrag innebär en nära relation mellan mig och de medlemmar jag är i kontakt med. All kännedom om personliga förhållanden rörande människor jag får information om och talar med inom Arbetslivskrafts verksamhet får jag inte föra vidare utanför verksamheten. Detta gäller även efter det jag avslutat mitt uppdrag som volontär.

Arbetslivskraft
Rutiner för frånvaro och avslutning av uppdrag. Jag meddelar frånvaro från mitt volontäruppdrag till min gruppledare i så god tid som möjligt. Jag hjälper
också min gruppledare genom att höra mig för hos övriga volontärer i gruppen för att finna en temporär för mig vid de tillfällen jag inte kan utföra mitt uppdrag. Jag är medveten om att jag kan avskiljas från mitt uppdrag om jag vid upprepade tillfällen inte följer denna överenskommelse. Om jag vill avsluta eller byta volontäruppdrag kontaktar jag Arbetslivskrafts kansli.

Försäkringsansvar
Jag är medveten om att jag utför mitt volontäruppdrag på egen risk och att det därmed ligger på mitt eget ansvar att kontrollera att jag som privatperson har giltiga försäkringar som täcker eventuella kostnader för skador som kan uppstå i samband med mitt volontäruppdrag inom Arbetslivskraft. I normalfallet räcker den obligatoriska bilförsäkringen samt hem- och olycksfallsförsäkring men det ligger på mitt ansvar att kontrollera vad mina privata försäkringar täcker.

Utgiftsersättning
Som volontär på Arbetslivskraft står jag själv för kostnader som uppstår i samband med utförandet av mitt uppdrag. I uppdraget som gruppledare står jag själv för telefon-kostnader och eventuella resekostnader för att träffa medlemmar och volontärer i min grupp. Som gruppledare står jag för det kontorsmaterial jag behöver för att utföra mitt uppdrag. Jag har dock rätt till ersättning för eventuellt övriga administrativa utlägg som kan krävas för att genomföra mitt volontäruppdrag, dessa utlägg förmedlas och godkänns av Arbetslivskrafts kontor.

Stilla och rörliga bilder
Det händer att det filmas eller tas bilder, exempelvis gruppbilder, på träffarna eller andra arrangemang som Arbetslivskraft arrangerar. Dessa bilder kan komma att användas av Arbetslivskraft i informationssammanhang. Genom att skriva under detta avtal ges Arbetslivskraft tillstånd att använda dem i informationssyfte.

Medlemskap och personuppgifter
Arbetslivskraft följer Dataskyddsförordningen (GDPR) och genom att skriva under detta volontäravtal ger jag mitt samtycke till att föreningen registrerar mina personuppgifter och annan information lämnad av mig som är relevant för utförandet av mitt volontäruppdrag. Uppgifterna förvaras konfidentiellt och hanteras endast av personer inom Arbetslivskraft. Arbetslivskraft integritetspolicy finns att läsa i sin helhet på föreningens hemsida www.arbetslivskraft.org/om oss. Som volontär blir jag kostnadsfritt medlem i Arbetslivskraft och medlemskapet löper tillsvidare t.o.m. det år jag avslutar mitt uppdrag.

Jag har läst Arbetslivskraft volontärmanual och godkänner detta volontäravtal.
Jag samtycker till att Arbetslivskraft hanterar mina personuppgifter i enlighet med ovan
beskrivet.

Volontär
Volontäruppdrag:_______________________________
Ort och datum: __________________________________
Underskrift: _____________________________________

Arbetslivskraft (org. nr. 802476-7454)
Ort och datum: ______________________________________
Underskrift: _________________________________________
Namnförtydligande: ________________________________ Namnförtydligande: ____________________________