Våra stadgar


Föreningsstadgar 

 • 1 Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Arbetslivskraft härefter kallad Föreningen.

Föreningen har sitt säte i Södertälje kommun. Föreningen är en ideell förening.

Föreningen står självständig gentemot staten, kommunen, religiösa, politiska och privata intressen.

 • 2 Föreningens syfte

Föreningen skall verka inom den tredje sektorn och den sociala ekonomin som en välfärdsleverantör vars primära syfte är att få människor som varit utanför arbetsmarknaden en längre period att bli självförsörjande. Föreningens grundläggande mål är att förbättra samhället, inte bara genom omfördelning av arbete och inkomst, utan också med en omfördelning av samhällets mänskliga resurser.  Ambitionen är att nyttja och utveckla de kunskaper och färdigheter som redan finns i målgruppen.

Föreningen skall vara en aktör som kan förbättra samhällsaktiviteten genom att underlätta samordnade operationer mellan stat, kommun och näringslivet. Vi skall vara drivande i skapandet av normer för ömsesidighet och nätverka för samhällsengagemang.

Föreningen skall hjälpa till att bygga upp medborgarandan och det sociala kapitalet genom att ha en demokratisk beslutsprocess i organisationen och därigenom inkludera invånare och volontärer som deltagare. Föreningen skall bygga upp det sociala kapitalet genom att ha bra kontakter med politiker och offentlig sektor. För att motivera och engagera näringslivet att samarbeta skall föreningen använda en Corporate Social Responsibility, CSR strategi för att bygga upp det sociala kapitalet och där företagen kan använda ansvarstagandet i sin marknadsföringsstrategi.

 • 3 Verksamhet

Föreningen skall syssla med utbildning, arbetsmarknadsinriktad rehabilitering och matcha medlemar mot befintliga arbeten. Nya medlemmar skall vid behov erbjudas anställning, om det gagnar föreningens ändamål. Föreningen skall verka för att bygga nätverk och skapa normer och samhällsengagemang kring målgruppen som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

 • 4 Medlemskap

Medlemmar i föreningen är personer som sympatiserar med föreningens syfte och bidrar till föreningens utveckling, såväl fysiska som juridiska personer. Att arbeta inom föreningens verksamheter är ett krav för att bli medlem. Medlemskap beviljas av styrelsen eller den som styrelsen delegerat frågan till.

Medlemskap kan nekas om styrelsen antar att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

 • 5 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra medlemsmöte och styrelsen. 

 • 6 Årsmöte och medlemsmöte

Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ och hålls en gång per år när reviderad ekonomisk rapport från föregående år föreligger, dock senast i maj månad. Extra medlemsmöte hålls när revisor, styrelse eller någon av medlemmarna så begär och sådant möte skall hållas inom 2 månader från tillfälle för begäran.  Samtliga medlemmar ska av styrelsen kallas skriftligt (per post eller e-post) senast två veckor innan årsmöte eller extra medlemsmöte.

Såväl styrelse som medlem kan avge förslag att behandlas på årsmöte och extra medlems-

möte. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan mötet. Rösträtten innebär att varje närvarande medlem har en röst på mötet.

Beslut på årsmöte fattas med absolut majoritet, med undantag för stadgeändringar.

Beslutsförhet gäller med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet.

Ärenden vid årsmöte:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för senaste räkenskapsåret
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste verksamhets- och

Räkenskapsåret

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 2. Fastställande av medlemsavgifter
 3. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 4. Behandling av styrelsens förslag och inkomna förslag/motioner
 5. Val av
 6. Föreningens ordförande på 1 år
 7. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid om 2 år
 8. En revisor jämte suppleant för en tid om 1 år
 9. Två ledamöter i valberedning för en tid om 1 år
 10. Övriga frågor 
 • 7 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av hela styrelsen eller, om så styrelsen beslutar, av två styrelseledamöter i förening. Styrelsen har rätt att besluta på annat sätt om hela eller delar av teckningsrätten, t.ex. för bank och betalningsärenden.

 • 8 Styrelse 

Föreningen ska ha en styrelse som består av minst 3 högst 9 ledamöter.

Styrelsen är föreningens förvaltande och verkställande organ som fattar löpande beslut mellan årsmöten. Övriga medlemmar väljs av årsmötet. Varje år väljs hälften av styrelseledamöterna på 2 år för att säkra kontinuiteten.

Styrelsen har rätt att adjungera medlem eller annan person till styrelsearbetet.

Inom styrelsen utses sekreterare och kassör samt annan funktion som styrelsen finner påkallad.

Rösträtt inom styrelsen har ledamöter valda av årsmötet.

 • 9 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

Medlem har utträtt när styrelsen erhållit anmälan.

 • 10 Uteslutning

Medlem får uteslutas ur föreningen efter beslut av styrelsen, om medlemmen har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning får av den berörde överklagas till styrelsen inom 2 veckor från beslut meddelats medlemmen.

 • 11 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två medlemsmöten, varav ett är ordinarie årsmöte och ett kan vara extra medlemsmöte. Stadgeändring skall bifallas av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.

 • 12 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Beslutet kräver 2/3 majoritet vid båda mötena.

I samband med upplösning skall avläggas revisionsberättelse, balans- och resultaträkning.

Beslut om hur föreningens tillgångar skall användas vid upplösning av föreningen tas av det sista medlemsmötet. Eventuella tillgångar skall delas lika mellan medlemmarna.

 

Dessa stadgar antagna vid konstituerande möte den 2 Februari 2014

 

Hans Hellman                     Tommy Flodqvist                Mattias Ingeberg