Mission Ett


 

Arbetslivskraft vill erbjuda människor att, utifrån sina egna förutsättningar, komma in på arbetsmarknaden. Arbetslivskraft har byggt upp en unik metod när det gällar att arbeta med människor som står långt från arbetsmarknaden. Metoden bygger på att individen går genom olika utvecklingfaser i sin strävan att komma in på arbetsmarknaden.

Arbetslivskraft verkar inom den tredje sektorn och den sociala ekonomin som välfärdsleverantör. Vårt primära syfte är att få människor som under en längre period varit utanför arbetsmarknaden att återigen bli självförsörjande.

Arbetslivskrafts grundläggande mål är att förbättra samhället, genom utveckling av samhällets mänskliga resurser. Vår ambition är att utveckla de kunskaper och färdigheter som redan finns i målgruppen. Vi vill vara en aktör som underlättar samordnade aktiviteter mellan stat, kommun och näringsliv.

Arbetslivskraft ska vara drivande i skapandet av ömsesidiga normer och stimulera byggande av nätverk för samhällsengagemang. Med en demokratisk beslutsprocess i organisationen vill vi bygga upp medborgarandan och det sociala kapitalet. Vi vill även inkludera invånare och volontärer som deltagare.

Arbetslivskrafts huvudmål är alltså att få människor som står långt från arbetsmarknaden i arbete eller i studier.

Eftersom vi finns i Södertälje har vi ett nära samarbete med den lokala arbetsförmedlingen och Södertälje kommun. Södertälje har 2018 den högsta andelen långtidsarbetslösa i länet. Även om vi arbetar lokalt har vi hela Stockholms län som arbetsfält.

En viktig del i uppstarten är att marknadsföra och bygga upp ett förtroende hos arbetsgivarna. Arbetslivskraft vill i samråd med företagen ta fram en metod som förenklar anställningsprocessen för lämpliga kandidater ur vår målgrupp matchas med företagets önskemål.

Arbetslivskraft vill stödja den långtidsarbetslöses egna resurser med utbildning, stöd och arbetsträning. Vi ska vara ett oberoende komplement till den lokala arbetsförmedlingen och Södertälje kommun. Vi vill även integrera långtidsarbetslösa människor i ett bredare perspektiv, inte bara i aktiviteter som är kopplade till arbete. En förutsättning för att lyckas är att vi kan etablera en tillit mellan oss och berörda parter är avgörande för att vi skall lyckas. Vi vill att människor ska känna sig inkluderade i samhället och att de bidrar till samhällsut­vecklingen.

Arbetslivskrafts ordinarie verksamhet som ung ASF (Arbetsintegrerande socialt företag) i uppbyggnadsskede (start 2014) består av styrelsen, ingen anställd allt arbete är på ideell basis och övriga medlemmars bidrag med information och nätverkande. Föreningen tillhandahåller i dag arbetsträningsplatser åt Södertälje kommun. Vi har sedan starten stadigt växt och består nu av 25 medlemmar.

Arbetslivskraft är i dag i en uppbyggnadsfas. ASF:er i allmänhet och Arbetslivskraft i synnerhet har ännu inte tillräckliga stödfunk­tioner för omvärldsbevakning och omvärldskunskap, affärsutvecklings-och innovationsprocesser. Vi har i dag ett samarbete med Microsoft där Arbetslivskraft kan nyttja deras affärslösningar till ett rabatterat pris i sk ”non profit” avtal. Arbetslivskrafts ambition är att bygga upp ett arbetssätt/affärslösning med hjälp av Microsofts IT lösningar för att hålla kontakt och utveckla kontakten med våra intressenter.

Arbetslivskraft vill betona att arbetet endast arbetar med människor som står långt från arbetsmarknaden. Vår ambition är att hitta nya sätt att aktivera dessa. Konceptet kan enkelt uttryckas som att långtidsarbetslösa som grupp administrerar och letar jobb åt andra långtidsarbetslösa. Detta ger många positiva effekter, många långtidsarbetslösa upplever sig vara social begränsade och isolerade i sin vardag. De upplever avsaknad av arbetskollegor samt att fördomar från samhället påverkar vardagen.